Brugsretsaftale

 

Havnebadet Sluseholmen

 

Nedenstående aftale er indgået mellem:

Vinterbadeforeningen ”Badekompagniet Sluseholmen” (herefter foreningen)

RMail: badekompagniet@gmail.com

 

og

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen (herefter KFF)

Planlægning

Nyropsgade 1, 3. sal

1602 København V

 

Formål

Nærværende aftale vedrører foreningens brug af Havnebadet Sluseholmen til badning uden for den almindelige åbningssæson. Aftalen skal ses i sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 27. maj 2010 om, at Havnebadet Sluseholmen skal åbnes for foreningsbaseret vinterbadning.

Aftalen indeholder følgende bilag: 1. Beskrivelse og skitsering af Havnebadet Sluseholmen, 2. KFF’s brugsrets- og driftsaftale med ejerforeningen Metropolis (til orientering) og 3. Skitse af baglandet.

§1

Foreningsbadning uden for badesæsonen - brugsret og tilladelse

KFF giver tilladelse til, at foreningens medlemmer i perioden 1. oktober til 30. april benytter et hjørne af Havnebadets børne- og ungdomsbassin til badning. Desuden kan badets personale- og omklædningsbygning med sauna anvendes i samme periode (se beskrivelse og skitser i bilag 1).

Brugen kan finde sted i tidsrummene 6.30-22.00 alle ugens dage. Det vil sige, at badet skal være forladt senest på de nævnte sluttidspunkter.

Det af aftalen omfattede må ikke uden skriftlig tilladelse fra KFF anvendes til andet end foreningens aktiviteter eller uden for de nævnte tidsrum.

Foreningen skal acceptere, at KFF kan tildele andre (foreninger, klubber, enkeltpersoner osv.) den samme ret til benyttelse af anlægget eller dele heraf i bestemte tidsrum.

§2

Vilkår og rammebetingelser

Foreningen er selv ansvarlig for sine aktiviteter - herunder sikkerhed - samt færden i og ved havnebadet i denne periode. Foreningen er ansvarlig for eventuelle skader, som foreningens medlemmer måtte forvolde på anlægget.

Badningen skal foregå i god ro og orden, således at den ikke er til gene for den omkringliggende beboelse. Foreningens medlemmer skal være iført badetøj under aktiviteten.

Der vil ikke blive ført opsyn fra KFF’s side i denne periode, da badet er lukket for offentligheden. Foreningen skal stå for at åbne og lukke personalebygningen.

Foreningen er ansvarlig for sikring af farbar adgang til havnebadet i perioden 1. oktober til 30. april. Det drejer sig bl.a. om eventuelt saltning, snerydning, adgang for redningskøretøjer mv., der rækker udover ejerforeningen Metropolis’ forpligtelser på dette område i samme periode. Da området uden for sommerperioden ikke er adgangsvej, foretager ejerforeningen ingen snerydning heraf, jf. skitse i bilag 3.

§3

Udgifter og betaling

Der betales ikke vederlag for foreningens brug af Havnebadet Sluseholmen. Foreningen skal dog selv afholde alle driftsudgifter til eget forbrug af el, vand, varme og renovation samt den eventuelle, ovennævnte rydning af adgangsveje.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 27. maj 2010 om, at foreningen selv skal betale driftsudgifterne ved brug af Havnebadet Sluseholmen til vinterbadning.

§

Vedligeholdelse og rengøring

Al vedligeholdelse af anlægget påhviler kommunen. Oprydning og rengøring efter foreningens aktiviteter i den nævnte periode påhviler imidlertid foreningen.

Foreningen skal selv afholde udgifter til renhold af personale- og omklædningsbygningen.

§5

Ændringer, installationer og skiltning

Foreningen må ikke uden KFF’s skriftlige tilladelse foretage ændringer, herunder en hvilken som helst installation, istandsættelse eller indretning, i anlægget af nogen som helst karakter. Enhver skiltning, herunder skrift direkte på vægge mv., er også forbudt uden Team Bades skriftlige tilladelse. Måtte foreningen ønske at foretage ændringer, installationer el. lign., kontaktes Team Bade.

§6

Varighed og evaluering

Aftalen træder i kraft den 1.oktober 2011 og løber, indtil den af en af parterne opsiges med 6 måneders varsel til den 1. juni, idet det dog aftales, at nærværende aftales parter hvert år efter vinterbadesæsonens udløb mødes for at drøfte og evaluere evt. forhold, hvorom der ikke er tilfredshed samt evt. ændringer af aftalen som følge heraf.

Det er desuden aftalt, at ejerforeningen Metropolis, KFF og vinterbadeforeningen primo januar 2012 vil drøfte en eventuel udvidelse af tidsrummet for foreningsvinterbadningen.

§7

Opsigelse og ophævelse

I tilfælde af foreningens misligholdelse af denne aftale kan KFF, såfremt forholdet ikke bringes i orden inden for en af KFF fastsat frist, med en måneds varsel fra den 1. i en måned opsige aftalen. I grove misligholdelsestilfælde kan aftalen ophæves uden varsel.

§8

Aflevering ved ophør

Anlægget skal afleveres i samme stand, som da foreningen tog det i brug, idet foreningen naturligvis ikke indestår for almindeligt slid og skader som følge af ikke-medlemmers brug af anlægget.

§9

Spørgsmål og eventuelle klager

Foreningens kontakt vedrørende spørgsmål og eventuelle klager om brug og drift af havnebadet er Team Bade under KFF, telefon: 38144410 og mail: team_bade@kff.kk.dk.