Vedtægter

 

 §1 Navn og hjemsted
Badekompagniet Sluseholmen, Havnebadet Sluseholmen i Sydhavnen, Københavns kommune.

 
§2 Formål
At drive vinterbadefaciliteter i Sydhavnen i forbindelse med Havnebadet Sluseholmen.
 

§3 Medlemskab
 1. Enhver der er fyldt 18 år kan optages som medlem.
 2. Medlemmer skal have en aktiv email adresse. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfor ved henvendelse til bestyrelsen.


 

§4 Indmeldelse


Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside.
 
§5 Medlemmernes rettigheder og pligter
 1. Medlemmerne har ret til at bruge foreningens badefaciliteter under iagttagelse af de af generalforsamlingen vedtagne regler for brug af og ophold på anlægget.
 2. Medlemmerne modtager nøgle/adgangskort, der er foreningens ejendom.
 3. Nøgle/adgangskortet giver medlemmet adgang og er samtidig bevis for medlemskab.
 4. Ved manglende betaling af kontingent ophører nøgle/adgangskortet straks med at fungere.
 5. Nøgle/adgangskortet er ligesom medlemskabet personligt og kan ikke udlånes eller overdrages.
 
§6 Udmeldelse 


Et medlem kan til enhver tid udtræde af foreningen.
Evt. overskydende kontingent tilbagebetales ikke.
 
§7 Eksklusion
 1. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de overtræder vedtægter og ordensregler.
 2. Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen og behandles derefter på generalforsamlingen. Beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for eksklusionen.        
 
§8 Indmeldelsesgebyr og Kontingent


Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
§9 Ordinær generalforsamling
 1. Den øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes senest ultimo maj.
 3. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel pr. mail eller pr. brev, såfremt der er aftalt dispensation herfor.
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
 5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 6. Alle afgørelser sker ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed falder forslaget. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte.
 7. Der udfærdiges et beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres senest 6 uger efter generalforsamlingen.

 

§10 Dagsorden 


Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1) Valg af dirigent.
  2) Valg af referent.
  3) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  4) Bestyrelsens beretning.
  5) Regnskabet forelægges
  6) Forelæggelse af budget
  7) Indkomne forslag
  8) Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for kommende år.
  9) Valg af formand
10) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
11) Valg af 1 kritisk revisor og dennes suppleant.
12) Eventuelt.
 
§11 Bestyrelse


Foreningen ledes af en valgt bestyrelse på 5-7 personer og 2 suppleanter. Valget af bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen. Formand og suppleanter vælges i ulige år. Alle valg er toårige. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.
 
§12 Ekstraordinær generalforsamling


Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Ligeledes kan medlemskredsen anmode om en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 20 % medlemmer skriftligt begærer dette. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med 6 dages varsel pr. mail til medlemmerne, eller pr. brev såfremt der er givet dispensation herfor. Indkaldelsen forestås af bestyrelsen.
 
§13 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive regnskab for det foregående år til revisoren. Dette forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§14 Revision


På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en intern kritisk revisor og en suppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 

§15 Tegning


Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
 

§16 Foreningens opløsning


Beslutning om opløsning af Badekompagniet Sluseholmen kan ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne skal stemme for en opløsning. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel.
Foreningen kan på denne generalforsamling opløses ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om hvilke almen nyttige/almen velgørende formål foreningens aktiver skal gå til.
 
Vedtægter iflg. generalforsamlingen den 22. maj 2012
Ændringer i § 11 vedtaget på generalforsamling i 2021